E-LIDERZY

PODNOSZNIE KOMPETENCJI KADRY MENEDŻERSKIEJ POLSKICH MMŚP W ZAKRESIE CYFRYZACJI

Informacje o naborach

Dziesiąta (dodatkowa) tura rekrutacji rozpocznie się 5 czerwca o godz. 9:00 i będzie trwała do 6 czerwca do godz. 17.00. W wyniku rekrutacji powstanie wyłącznie lista rezerwowa, z której w kolejności będą zapraszane przedsiębiorstwa do udziału w projekcie w razie zwolnienia się środków finansowych. Na tym etapie nie możemy nikomu zagwarantować udziału w projekcie. Informujemy, że w ramach tego dodatkowego naboru bez względu na datę podpisania umowy wszystkie usługi rozwojowe muszą zakończyć się przed 10 września 2023 roku i zostać rozliczone (tzn. musi wpłynąć do operatora prawidłowo wypełniony wniosek o refundację) do dnia 24 września 2023 r. pod rygorem nie otrzymania refundacji.

W przypadku wpłynięcia zgłoszeń przekraczających 120% ilości osób przewidzianych do objęcia dofinansowaniem w danej turze rekrutacji generator automatycznie zostanie zamknięty, a rekrutacja zostanie zakończona.

Jest to runda uzupełniająca i ostatnia.

UWAGA! Dziewiąta tura rekrutacji zakończyła się po 1 minutach i 52 sekundach. Na 1131 zarejestrowanych kont udało się złożyć jedynie 37 wniosków. Przepraszamy, ale zainteresowanie udziałem w projekcie jest naprawdę duże.

Warunki udziału w 10 turze rekrutacji:
Liczba osób objętych rekrutacją w 10 turze wynosi 100.

Warunki udziału przedsiębiorstwa w rekrutacji:

 • siedziba główna przedsiębiorstwa na terenie Polski
 • status MMŚP (oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa)
 • możliwość otrzymania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • oddelegowanie maksymalnie 8 osób do udziału w projekcie:
  • właścicieli/współwłaścicieli zarządzających,
  • osób należących do kadry menadżerskiej
  • lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego
 • posiadanie przez przedsiębiorstwo Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji, a w przypadku braku takiej analizy, deklarowana gotowość do jej przygotowania w projekcie
 • oświadczenie, że uczestnik (delegowana osoba) weźmie udział wyłącznie w jednym projekcie w ramach konkursu Akademia menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji

Za spełnienie wszystkich powyższych warunków przedsiębiorstwo otrzymuje 100 punktów.

UWAGA! W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych warunków przedsiębiorstwo otrzymuje 0 punktów i jest wykluczone z postępowania.

Dodatkowe punkty przyznawane są za:
 • status mikro lub małego przedsiębiorstwa + 15punktów
 • przedsiębiorstwo, które posiada mapę drogową stworzoną w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB PO IR 2014-2020 Pilotaż Przemysł 4.0 +10 punktów
 • wśród oddelegowanych do projektu pracowników kobiety stanowią minimum 50% + 5 punktów
 • wśród oddelegowanych do projektu pracowników jest minimum jedna osoba z niepełnosprawnością +5p.

Do udziału w projekcie zakwalifikują się przedsiębiorcy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (minimum 100)

W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy na podnoszenie kwalifikacji w ramach działania 2.21 POWER typ. 1.

Kryterium kolejności zgłoszeń stosuje się jeśli ww. kryteria nie przyniosły rozstrzygnięcia.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału kadr kierowniczych oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru całego kraju poprzez podniesienie kompetencji w obszarze cyfryzacji. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 osób z ok. 150 przedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu będą:

 • - właściciele i współwłaściciele zarządzający mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami
 • - kadra menedżerska
 • - pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego
Spośród osób objętych wsparciem minimum 60% stanowić będzie kadra mikro i małych przedsiębiorstw, a właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, niezatrudniających pracowników będą stanowić maksymalnie 10% uczestników.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu uczestnicy będą mogli otrzymać wsparcie polegające na:

 • - refundacji wydatków dotyczących analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych,
 • - refundacji wydatków dotyczących usług rozwojowych (szkoleń) dla kadry menedżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Całkowita wartość projektu

12 058 352,90 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

9 974 142,90 zł

Obszar realizacji projektu

Projekt jest realizowany na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czas trwania projektu

Projekt trwa od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Pytania i odpowiedzi

1. Jakie warunki musi spełnić firma aby wziąć udział w rekrutacji?
2. Do kogo skierowany jest projekt?
3. Jakich pracowników mogę wysłać na szkolenie?
4. Ile osób może zgłosić jedno przedsiębiorstwo?
5. Jak uzyskać dotację w ramach projektu?
6. Jakie informacje będę musiał podać rejestrując się w generatorze?
7. Jak prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwa?
8. Jakie załączniki będę musiał załączyć w generatorze?
9. Kiedy dowiem się, że otrzymałem dofinansowanie?
10. Jak często będą przeprowadzane poszczególne tury rekrutacji?
11. Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?
12. Z jakich opcji Przedsiębiorca może skorzystać w ramach wsparcia?
13. Z czego powinna składać się analiza?
14. Czym jest Opis Cyfrowych Kompetencji Menadżerskich?
15. Czy mam wybrać pomoc de minimis czy pomoc publiczną?
16. Gdzie uzyskam informacje o kolejnych terminach naboru?
17. Jakie jest dofinansowanie do Analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji dla Przedsiębiorstwa?
18. Ile wynosi pokrycie kosztów usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym?
19. Jaka może być maksymalna kwota refundacji usługi rozwojowej w Karcie Usługi?
20. Czy przedsiębiorstwo powinno korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?
21. Jak zapisać się i korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?
22. Czy uzupełnienie ankiety w BUR jest obowiązkowe?
23. Kiedy muszą się rozpocząć i zakończyć szkolenia?
24. Czy mogę mieć zawieszoną działalność podczas szkolenia?
25. W jakiej kolejności są rozpatrywane wnioski?
26. Czy Operator wystawi mi fakturę?
27. Komu i w jaki sposób mam dostarczyć dokumenty do rozliczenia?
28. Na czym polega refundacja przyznawana w ramach projektu?
29. Kiedy otrzymam refundację?
30. Czy przedsiębiorstwo, które już korzystało z projektu „Akademia Menadżera”, może wziąć udział w projekcie?
31. Ile można złożyć wniosków w ramach projektu?
32. Jaki jest poziom dofinansowania dla MMŚP? Czy są jakieś warunki preferencyjne?
33. W jakiej formie i w jakiej wysokości należy wnieść wkład własny?
34. Jak ustalić wkład własny w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników?
35. Czy refundacja obejmie także podatek VAT?
36. Czy mogę wziąć udział w projekcie realizowanym przez innego operatora?
37. Czy liczba godzin doradztwa poświęcona na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych jest ograniczona?

Kontakt

Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 03.182
00-697 Warszawa

tel. 22 692 75 05
biuro@cezs.eu

Partnerzy projektu

Partnerami w projekcie są POLBI Sp. z o.o. oraz QS Zurich Sp. z o.o.

Polbi
Zurich